NAIKI KI DAWAT BOOK

adminComment(0)
    Contents:

اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے: نیکی کی دعوت کی ضرورت، نیکی کی دعوت کی فضیلت، نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات اور بہت کچھ ۔. This Book Includes Superb Knowledge Of Topics Like, Quranic commandment for 'call to righteousness', Destructiveness of unlawful love. Neki ki Dawat: Urdu Books Urdu Islamic Books - Ebook written by Ameer-e-Ahl-e- Sunnat. Read this book using Google Play Books app on your PC, android.


Naiki Ki Dawat Book

Author:ILIANA SINNER
Language:English, Japanese, Portuguese
Country:Latvia
Genre:Science & Research
Pages:491
Published (Last):30.12.2015
ISBN:180-8-19300-295-3
ePub File Size:23.48 MB
PDF File Size:19.84 MB
Distribution:Free* [*Registration Required]
Downloads:38868
Uploaded by: DARIN

Publisher, Maktaba-tul-Madina. Writer, Spiritual Scholar, Founder of Dawat-e- Islami Ilyas Attar Qadri. Views, Total Pages, File Size, 0. Is kitab Aap Phar Saken Gay Alaqayi dora baraye neki ki da'wat Kay 25 Madani Phool, Neki ki Dawat Danay kay 12 Fazayil, Neki ki Dawat Denay say Qabal Ki. Naiki Ki Dawat:: Books Library:: (cotubesina.ga).

D jari ho key jis sey khub nam chamkey. Naat khuwan ya mubaligh ka shuhrat aur wah wah! D jari karnwana. Bayan kartey ya suntey huwey ya dua karwatey, ya munajat ya naat shareef parhtey ya sunntey huwey is liye roney jesi awaz nikalna, roni Surat banana, ankhen pat pata ker zor sey mech ker zabardasti ansoo chalkana ya bar bar ankhen punchina key log is ki taraf mutawajah hun aur isey ba-nigah-e-tahseen yani taireefi nazar sey dekhyen.

Ijtama-e-zikr-o-naat meyn is liye aagey aagey bethna, naaten sun ker khub jhoomna, buland awaz sey wah wah! Munajat ya naat shareef sun ker chekh-o-pukar aur uchal kood ker key hazireen ki tawajah chahna, Agar raqqat tari ho gaie thi aur josh meyn khara ho gaya tha, magar ab kaifiyat sey bahir aa janey key bawajod is liye kharey kharey hath pair hilaney ka silsila jari rakhna key log ye na kahen key arey itni jaldi ye normal ho gaya!

Ya is liye zamen per girna tarapna key log pakren sahlaien, hosh meyn laney key liye jatan karen, pani pilaien aur ye ho ho karta huwa aahista aahista hosh meyn aaney ka andaz ikhitiyar karey aur yun logon ki nazar meyn khud ko ushaaq meyn khupaley. Ijtama-e-Zikr aur Naat meyn sirf biryani ya khichra waghera khaney key liye shirkat karna.

Munajat, Naat-o-manqabat waghera likhney waley is key maktae meyn apna takhullus is liye dalna key neyk nami ho, dad miley, logon per chaap parey key wah bhai wah! Is liye garebon meyn khairat bantna key woh is key gird Haji Sahib! Saith Sahib! Kah ker hujoom karen, Is ki minnat samajat karen, is key samney gir giraien. Mareezon, Dukhiyaron aur selaab zadon waghera ki khidmat key liye is liye bhag dor karey key log musibat zadon ka khair khuwa ya behtreen samaji karkun kahen.

Qari sahib ka ijtamaat meyn hazireen ki miqdar key mutabik aur imam sahib ka jahri nimazon meyn muqtadiyon ki qillat-o-kasrat ko mad-e-nazar rakhtey huwey tajweed key qawaied ki riayat aur awaz key utar charhao meyn kami beshi karney sey maqsood haziren ki khushnodi ho. Allah ki riza key leye sirri nimazon meyn bhi hasb-e-zarurat tajveed key qawaid ki riaayat ki aadat baney.

Apney liye ajizi key alfaz masalan faqeer, gunahgar, nakara waghera is liye bolna ya likhna key log mukasir-ul-mizaj samjhen, aajizi ki taireef karyen.

Dil ki taieed key baghair apney liye aysay alfaz ki adaiegi munafiqat bhi hey. Dua waghera meyn sab key samney rona aa jaiey to is liye aansoo punchtey rahna key logon per ye taisur qaim ho key ye riyakari sey bachney key liye jaldi jaldi ansoo punch leta hey. Logon key dilon meyn jaga bananey key liye is tarah key jumley kahna: Andheri qabar meyn kiya hoga! Qayamat meyn kesey hisab donga! Logon per apni dunya sey la-taaluki aur parsaie ki chaap dalney key liye kahna: Meyn to maldaron aur shaksiyat sey milney sey bachta hun agar ye fuqra maldar waghera ko apney sey haqeer samajh ker kah raha hey to takabbur ki aafat meyn bhi pansa.

Kisi ki musibat ka sun ker is liye mouh banana ya hamdardana juley kahna key log raham dil kahen. Albata dukhiyarey musalman ki dil joi ki niyat sey riza-e-Ilahi key liye us key samney esa karna abadat aur bais-e-sawab-e-aakhirat hey.

Hath meyn is liye tasbeeh rakhna, aur numaya karna, ya logon key samney is liye hila hila ker ya unhen awaz punchey is tarah durood-o-azkar ka parhna key neyk samjha jaiey. Jalwat meyn yani logon key samney khatey petey, uthtey, bethtey waghera waghera mawaqe per sunnaton ki achi tarah khayal rakhna takey log sunnaton per amal karney wala qarar dein.

Akeley meyn bhi khaney peney aur degar afaal meyn khub sunnaten apnaney ka zehin ban jaiey Dawat meyn ya dusrun ki mujodgi meyn is liye kam khana key dekhney waley usey Muttabae-Sunnat yani sunnat ki pervi karney wala aur qaleel-ul-giza yani kam khaney wala tasavur karen. Ye riyakar jab ghar meyn ya be-takalluf doston key darmiyan ho to dusrun ka hissa bhi chat ker jaiey Kisi ko apney neyk kaam bata ker ye kahna key: Aap kisi ko mat batana takey samney wala mutasir ho key buhut mukhalis shaks hey key kisi per apna neyk amal zahir nahi kana chahta.

Apney naam key sath Hafiz bolney ya likhney ka is liye ihtimam karna key log banzar-e-Tahseen dekhen MAshallah bolen, ihtiraman Hafiz Sahib ya Hafiz jee kahen, Duaon ki iltijaien karen. Agar Riya ki niyat na ho to Hafiz ka apney mouh sey khud ko Hafiz bolna ya likha mana nahi Ramzan-ul-Mubarak ka Itikaf karna ya sab key samney is liye tilawat karna, yak hub gir gira ker duaen mangina key log neyk aadmi samjhen.

READ ALSO: ATM NETWORK PDF

Ramzan-ul-Mubarak ka is liye Itikaf karna key muft meyn sahri aur iftari ki tarkeeb ban jaiey. Mout mayyat key moqie per bhag dor karna nez janazey key juloos aur tadfeen waghera meyn aagey aagey rahna takey logon meyn numayan ho, Ahl-e-Mayyat mutasir hun, un ki nazar meyn acha insane baney.

Naik kamon meyn khub barh charh ker hissa lena takey log naikiyon ka hares samjhen.

Apney deni karnamey is liye bayan karna key sunney waley isey deen ka bhut bara khadim tasavur karen aur is ki azmaton key muatarif hun. Masalan apney fazaiel ka qaiel karney key liye yun kahna: Mujhey to 15 saal ho gaiey Neki ki Dawat aam kartey huwey, Meyn itney arsey tak Dawat-e-Islami ki fulan fulan zimey dari per faiz raha, Meyn ney itney alaikon balkey mulkon meyn ja ker Madani kaam kiya, Meyn ney sekiron ko darhi rakhwaie, emamey sajwaiey, Madani kaam karney per aamadah kiya, un ki tarbiyat ki, fulan fulan zimey daran ko bhi Meyn Madani Mahool meyn laya hun waghera waghera.

Mutaley key duran koi hikmat bhara umdah Madani phool mil gaya to dusrun sey poshedah rakh ker barey ijtama meyn is liye bayan karna takey Wah!

Islamic Book Naiki Ki Dawat Urdu Language....!

Subhallah ka shor ho, kaseer afrad per apni kasrat-e-mailomat ka sikka bethey aur taireef ho. Apni Fi-Sabilliaah imamat ya deni tadrees ka is liye dusrun sey tazkira karna key log is sey mutasir hun, qadar ki nigah sey dekhen.

Bari raat ya ijtamat waghera meyn is liye khub lahjey key sath azaan dena key log awaz-o-andaz ki wah wah karen. Kharidari kartey waqt ya ujrat per kisi sey koi kaam karwatey waqt apney deni mansab maslan deni Talib-e-Elm ya Hafiz-e-Quran ya imam-e-Masjid ya muazin-eMasjid waghera honey ka is liye izhar karna key woh riayat kardey ya phir paisey hi na ley. Kitab ya risala likhtey waqt is niyst sey ibrat angez riwayat-o-khub dilchasp hikayat our umdah umdah Madani phool shamil karna key parhney waley dad-o-tahseen deney per majboor ho jaien.

Apney Hajj-o-umrah ki taidad, Tilawat-e-Quran ki yuomiya maqdar, Rajib-ulMurajib-o-Shuban-ul-Muazam key mukkamal aur degar nafli rozon, nawafil, Durud shareef ki kasrat waghera ka is liye izhar karna key wah wah ho aur logon key dilon meyn ihtiram peda hun.

Choti bari deeni kitabon key namon key sath ya baghair nam bataiey apney kasrate-mutalaa ka izhar karna takey islami bhai elm-e-deen ka sheedaie samjhen, dusrun ko is ki missal dein. Is liye Hajj karna ya apney Hajj ka izhar karna key log Haji kahen, mulaqat key liye hazir hun, Gir Gira ker duaon ki iltijaien karen, Gajra pehnaien, tahaief waghera pesh karen. Agar apni Izat karwana ya tuhfey waghera hasil karna maqsood na ho balkey tahdees-e-naimat waghera waghera niyaten ho to Hajj-o-Umrah ka izhar karney azeezon aur rishtedaron ko jama karney, Mehfil Madinah sajaney ki mumanaat nahi balkey kar-e-sawab-e-akhirat hey Sadat-e-karam ka is liye ihtiram baja laiey, dast bosi waghera karey key sayyadon key dilon meyn izat peda ho ya log Muhab-e-Ahl-e-Bait kahen.

Mazarat ki is liye ba-kasrat ziyaraten karey, her jaga urson meyn pesh pesh rahey key log oliyaiey karam ka aashiq kahen. Sarkar-e-Gous-Aazam ka is liye bar bar tazkirah karey ya giyarven shareef ki niyaz karey ya Aap ki manqabat meyn khub jhoomen key log Gous-Pak ka dewana samjhen.

Apney Peer ki is liye khub khidmat karey, logon key samney in khidmat ka tazkirah karey, un ka qurb nazar aaiey takey usey log apney Mushid ka Muqarrab, Manzoore-Nazar aur Khadim-e-Khas samjhen, Izat karen, hathh choomen, numayan jaga per bethaien, Duaon ki iltijah karen, tuhfey nazraney pesh karen, Peer Sahib key liye safarishi banaien.

Peer-o-Murshid ki bachi huwi chez dusrun ki mojudagi meyn is liye jhat pat khaiey key log Tabarruk ka harees tasavur karen. Aur agar koi dekhta na ho to tabarruk ko hath bhi na lagaiey ya dusrun ki taraf sarkadey Dosron ki mojudagi meyn is liye chup chaap rahna ya isharey sey ya likh ker guftugo karna key log sanjedah, khamosh tabiaat aur zaban ka Qufl-e-Madinah laganey wala tasavur karen. Khuwah ghar meyn aur be-takaluf doston meyn khub qahqahey lagata aur shair babar ki tarah darhta yani chekhta hun.

Riya ki tareef key tahat mazkorah misalon per ghor kijiye Mithe Mithe Islami bhaiyun! Mazkorah misalon ko zehin meyn rakhtey huwey Riya ki tareef per aik bar phir nazar dal lijiye jesa key Bahar-e-Shariat Jald 3 Safha per hey: Riya yani dikhawey key liye neyk kam karna aur suma yani is liye neyk kam karna key log suunen gey aura cha janey gey, Ye donon chezen buhut buri heyn, in ki wajah sey ibadat ka sawab nahi milta balkey gunah hota hey aur ye shaks mustahak-e-azaab hota hey. Riyakari ki tareef meyn yeh bhi shamil hey key logon per apni ibadat guzari ki dhak bithana, apni tareef, wah wah aur izat chahina yah us neyk kam sey sout piece, ya raqam ka lifafa ya khana ya mithaie ya kisi qisim key nazraney ka husul maqsud hona, Nez pesh kardah misalon meyn Hub-e-Jah yani Izat aur Shuhrat ki Mahabat bhi mojud hey.

Kyun key riyakari ka aik buhut bara sabab Hub-e-Jah hey. Riyakari ki misalon key barey meyaik zaruri wazahat Yad Rahey! Riyakari ki ye tamam misalyein parhney sunney waley key apney Aap meyn Riyakari talash karney key liye heyn, Kisi dosrey ko Riyakar qarar deyney key liye nahi kyun key riyakari ka taluq dil sey hey aur kisi dil key halat per her koi mutaliq nahi ho sakta, lihaza in misalon per qiyas kartey huwey kisi musalman per bad gumani na ki jaiey, bad gumani haram aur Jahannum meyn le janey wala kam hey aur kisi tarah kisi Khud ko riyakari key azaab sey daraiye!

Apni Naikiyon ko tato liye key kahyen is meyn Riya to chupi huwi nahi! Kyun key Riya chawnti ki chaal sey bhi bareek chal key zariey amal-e-khair meyn dakhil ho jati hey, Haqiqat yeh hey key Riya meyn jo lazzat hey won a umdah gazaon meyn hey na hi maal-o-dolat ki kasrat meyn, is sey bachna buhut buhut buhut zaruri hey key ye lazzat jahanum meyn puhnchaney wali hey lihaza agar apney kisi neyk amal meyn Riya kashaiba yani shak bhi paien to tuba karen aur apney Aap ko daraien key Farman e-Mustafa hey: Al-Muajim-ul-Kabeer Jald 12 safha Hadis Agar Koi islami bhai ya koi islami behin khud meyn mazkorah misalon meyn sey koi missal paiey to laziman Riyakari ka Ilaj karey magar ya na ho key asul naikiyon aur saadat mandiyon hi ko chor dey kyun key naak per makhi beth jaiey to makhi ko urhaya jata hey naak nahi kati jati.

Tafseeli mailumat key liye Maktabah-tul-Madinah ki matbua safhat per mushtamil kitab Riyakari ka mutaalla farmaiye. Riyakar ki teen aalmaten heyn:. Logon mey apni muzammat karna bhi riya ki alamat hey Hazrat Sayyiduna Khuwaja Hassan Basri farmatey heyn: Jo shaks kisi mujama meyn apni mazammat karta khud ko gunahgar, badkar, siyahkar waghera kahta hey to woh dar haqiqat apni tareef karta hey key log aysay shaks ko mutawaze aur mukasirul-mizaj kah ker us ki aajizi ki tareef kartey heyn aur ye bhi Riya ki alamaton meyn sey aik alamat hey.

Tanbeeh-ul- mughtareen safha 24 Yad rahey! Apney liye aajizi key liye alfaz ka istamal us Surat meyn riyakari hey jab key riyakri ki niyat ho aura b ye gunah hey aur isi tarah agar sirf zaban sey aajizi key alfaz kah raha ho aur dil meyn kafiyat na ho to munafiqat hey aur ye bhi gunah hey.

Rozey key barey mey na pocho Hazrat sayyiduna Ibrahim bin Adam farmatey heyn: Apney bhai sey us key rozey key barey meyn na pucho, kyun key agar woh kahta hey key Meyn rozadar hun to us ka nafs khush hoga aur agar kahey key Meyn rozadar nahi hun us ka nafs ghamghen hoga aur ye donon Riya ki alamaton meyn sey heyn. Tanbeeh-ul-mughtareen safha Zaruratan rozey key izhar meyn mudayaqa nahi jesa key Farman-e-Mustafa hey: Jab kisi ko dawat di jaiey aur woh rozey sey ho to usey kah do key Meyn rozeydar hun.

Intro DawateIslami

Khayal rahey key nafli rozey ka chupana behtar hey magar chunkey yahan maslan kisi key ghar jana. Mirat-ul-Munajeeh Jald 3 safha Neki key sabab chezen sasti milna Hazrat Sayyiduna Imam Ahmed bin Hajar Makki Shafie riyakari ki aksaam bayan kartey huwey farmatey heyn: Us ko ihtiram ki jaga bithaien, Duaon key liye iltijaien karen, us key liye awaz passit rakhen, hath jorien, gir giraien waghera jab koi shaks in muamilat meyn kotahi karey to ya baat apni poshidah nekiyonko bara samajhney key sabab us key dil per giran guzrey.

Goya us ka nafs us ibadat key muqabiley meyn apna ihtiram chahta hey, yahan tak key agar ye farz ker liya jaiey key us ney ye nekiyan nahi kiyen to us ka nafs us ihtiram ki khuwaish bhi na rakhta. Al-Zawajir Aniktiraaf-il-kebair Jald 1 safha Mukhalisen ka riya sey bachney ka andaz Mazeed farmatey heyn: Lihaza mukhalis bandey hamesha khafi poshidah Riya sey dartey rahtey heyn aur degar log jitni koshish apney gunah chupaney meyn kartey heyn ye un sey ziyadah apni nekiyan chupaney key hares hotey heyn aurus ki wajah sirf ye hey key ye log apni nekiyon ko khalis karna chahtey heyn takey Allah qayamat key din un logon key samney unhen ajur aata farmaiey kyun key unhen is baat peryakeen hey key Allah sirf wohi amaal qabool fermata hey jo ikhlas key sath kiye gaiey hun aur woh ye bhi jantey heyn key qayamat key din log sakhit muhtaj aur bhokey hun gey aur un key maal-o-olad nahi kuch kaam na aaien gey siwaiey us key key jo Allah ki bargah meyn qalb-o-saleem yani gunahaun sey mahfoz dil ley ker hazir hoga.

AlZawajir Aniktiraaf-il-kebair Jald 1 safha Kahen hum riyakar tu nahi? Hamhen chahiye keh diyanat dari sey khud per ghor karyen key kahen hum tanhaie meyn ibadat key muamiley meyn susti aur logon key samney chusti ka muzahira to nahi kartey?

Kahen hum neki karney key bad us ka logon per bila zarurat izhar to nahi ker diya kartey? Phir agar koi us per hamari tareef ker dey to Phool ker amal meyn izafa to nahi ker detey? Aur tareef na honey ki surat meyn kahen ghamghen to nahi ho jatey aur is amal meyn kami to nahi aa jati? Kahen esa to nahi key hamhyen logon key samney neki karney meyn bari lazzat milti ho magar tanhaie meyn maza na aata hun?

Kahen hum logon key samney khud ko siyah kar, gunahgar, mujrum, faqeer, haqeer aur aajiz-o-miskeen waghera keh kar apni mazzamat unhen mutasir karney key liye to nahi kartey? Hum kahen apney mubaligh ya sunnaton bharey Madani huliye waghera aey faidah uthatey huwey apney sey mutasir honey waley dukandaron sey is liye to soda nahi letey key woh hamehn muft meyn ya sasti damon dey?

Agar un suwalat key jawabat han meyn aaien to furan sey peshtar tuba ker lijiye aur husol-e-ikhlas ki koshishon meyn lag jaiey key kahen esa na ho key tuba sey pehley mout aa jaiey aur riyakari key sabab dozakh meyn dal diya jaiey.

Khayal rahey key Riya sey ibadat na-jaiz nahi ho jati yani esa nahi key riyakari sey Namaz parhi to usey tarak-e-Namaz samjha jaiey balkey na-qabool honey ka andesha hota hey agar riyakar akhir meyn Riya sey sachi tuba karey to us per Riya ki ibadat ki qaza wajib nahi balkey us sey tuba ki barkat sey guzushta na-maqbool Riya ki ibadat bhi qabool ho jaien gi.

Mutlakin Riya sey khali hona buhut mushkil hey koi shaks Riya key andeshey sey ibadat na chorey balkey Riya sey bachney ki dua karey. Teyrey raham-o-karam per aas Meyn ney bandh rakhi hey Bari umeed hey Aaqa!

Karam roz-e-jaza ho ga Wasail bukhshish safha Maraz riya ka ilaj kijiye Mithe Mithe Islami bhaiyun! Agar hum apney dil meyn is maraz Riya ki alamaat mehsus karen to bad Tawba Ilaj meyn dair nahi karni chahiye. Jo apney batin ki islah karey ga to Allah us key zahir ki bhi islah farmadey ga. Al-Jamu-Saghir lil-Suyuti safha Hadis Orad-o-wazaief ka maimol bana lijiye.

Ab in mualijat ki wazahat mulahiza farmaiye. Farman-e-Mustafa hey: AlMustadarik lil-Hakim Jald 2 safha Hadis Shetan key khilaf jang meyye hathiyar istaimal Ya Rab-e-Mustafa: Mujhey riyakari ki bemari sey shifa aata farma, meri khali jholi ikhlas ki lazawal dolat sey bhar dey. Mera samna us dushman yani Shaytan sey hey jo mujhey dekhta hey magar khud dekhaie nahi deta lekin to us ko mulahiza farma raha hey, Aey Allah!

Mujhey us dushman key maker-o-firaib sey bacha ley, Aey Allah Meyn is baat sey teri panah chahta hun key logon ki nazar meyn to mera hal buhut acha ho, woh mujhey neyk aur parhezgar samajhtey rahen magar terey darbar meyn saza ka haqdar thehron.

Doosra ilaj Riyakari key nuqsanat pesh-e-nazar rakhiye Hamhen chahiye key riyakari ki aafat aur us key nuqsanat apney pesh-e-nazar rakhen kyun key aadmi ka dil kisi chez ko us waqt tak hi pasand karta hey jab tak woh usey nafa bukhsh nazar aati hey magar jab usey us shey key nuqsandah honey ka pata chalta hey to woh us sey bachta hey maslan kisi islami bhai ko lazzat aur mithas ki wajah sey shahad buhut pasand ho lekin agar useyya bata diya jaiey key ye shahad jisey tum peney ja rahey ho, is meyn zahar mila huwa hey hey to woh us meyn mujod lazzat-o-mithas nahi zahar ko dekhey ga aur usey hergiz nahi piye ga.

Isi tarah logon per apna neyk amal zahir karney aur un ki taraf sey wah wah honey meyn yakenan nafs ko bari lazzat milti hey balkey lazzat key sabab ibadat ki mashqat bhi aasan ho jati hey, lekin hum is lazzat key bajaiey riyakari key zariey honey waley zahar sey bhi khatarnak nuqsanat zehan meyn rakhen to us sey bachna hamarey liye qadrey aasan ho jaiey ga kyun key zahar ka nuqsan sirf dunya ki had tak hey jab key Riya aakhirat key liye tabahkar hey.

Kia riyakari ka ye hi nuqsan kuch kam hey key neyk amal meyn mushaqqat uthaney key bawujod sawab sey mahromi rahey! Us mazdor ka kia hal hoga jo sara din dhoop meyn paseena bahaiey aur jab mazdori milney ka waqt aaiey to us ki mazdori ye keh ker rok li jaiey key tum ney fulan fulan ghalati ki hey is liye tumhen mazdori nahi miley gi.

Magar aah! Riyakar to sawab sey mehromi key sath sath azab-e-Nar ka bhi haqdar hey, woh insane kitna nadan hey key jis shey sey woh lakhon kama sakta hey useysirf waqti khushi ki khatir muftkey damon bech dey, bilkul isi tarah woh ibadat guzar kitna na samajh hey jo ibadat key zariey Khalik ka qurb chahiney key bajaiey makhloq ko apna bananey ki koshish karey, aysay riyakar ney goya Allah ki na-farmani gawara ker li aur us key badley logon sey un ki mahabat chahi, Allah ki bargah sey honey wali mazammat key badley logon ki midhat yani tareef ka talib huwa, Allah ki narazi key badley logon ki riza-o-khushnudi talab ki aur baqi rahney wali Jannati Naimaten fani dunya key badley bech dalen!

Phir sab logon ko razi rakhna dodh ki nahar khudney key mutaradif hey key agar kuch log aik baat sey khush hotey heyn to usi bat sey naraz honey walon ki bhi aik taidad hoti hey. Dikhawey key liye amal karney waley ki misal Logon ko dikhaney aur sunaney key liye amal karney waley ki misal us shaks ki tarah hey jo apni jaib meyn khub kankiriyan bhar ker usey numayan kartey khareedari key liye bazaar chala gaya, jab logon ney us ki ubhri hui jaib dekhi to herat sey kahney lagey: Wah bhai!

Dekho to sahi! Is ki jaib kis qadar raqam sey bhari hui hey! Usi tarah dikhaney aur sunaney key liye amal karney waley riyakar ko logon ki taraf sey boley janey waley taireefi kalmaat ilawa koi nafa hasil nahi hoga aur na hi usey qayamat key din koi sawab miley ga. Al-Zawajir Aniktiraaf-il-kebair Jald 1 safha 86 bitasarufan. Bari Kawshishey ki gunah Chorney ki Rahey aah!

Na kaam hum Ya ilahi! Wasail Bukhshish, Safha Thesra ilaj Riya key asbab ka khatima kijiye Mithe Mithe Islami bhaiyun! Her bemari ka koi na koi sabab hota hey agar sabab mita diya jaiey to bemari bhi rukhsat ho jati hey.

Wo teen asbab ye heyn: Shuhrat ka maqsad logon key dilon meyn mumam banana hey aur ye khuwaish her fasad ki jar hey. Hamhen chahiye key Hub-e-Jah yani shuhrat ki khuwaish per qabo paney key liye Ahadith-e-Mubarika meyn warid is key nuqsanat per ghor-o-fikar karen, chuna-chey is zaman may chaar farameen-e-Mustafa mulahiza farmaiye:.

Firdos-ul-Akhbar lil-delami Jald 1 safha Hadis Koshish ker keyis tarah ghor-o-khoz Fikr-e-Madinah kijiye. Logon ka meri tareef meyn chand jumley bol dena ya mujhey taireefi nigahon sey dekhna, ya shuhrat mil Un ki tareef karney sey na mera rizik barhey ga na umer meyn izafa hoga aur na hi aakhirat meyn koi mukam-o-martaba naseeb ho sakey ga lihaza aysay logon ki taraf sey ki janey wali tareef ki khuwaish ka kiya fiada!

Meyn kyun un logon ko dikhaney key liye neyk amal karon balkey Meyn sirf apney rab ki riza key liye Ibadat karon ga. Agar Koi aadmi apni jhooti tareef ko dost rakhey yani pasand karey key log un fazail sey us ki sana yani tareef karen jo fazilat-okhubi us meyn nahi, jab to sareeh haram qataie hey. Qaalallah Yani Allah ney farmaya. Aaj banta hun muaziz jo khuley hasher meyn aaib Haiey ruswaie ki aafat meyn phansun ga Ya Rab Wasail Bukhshish, safha Logon ki mazammat ka khuf Logon ki taraf sey mazammat honey yani bura bhala kahey janey ka khuf is tarah dor kiya ja sakta hey key aap apna zehin bana lijiye key kisi key mazammat karney yani bura bhala kahney sey na meri mout jaldi aa jaiey gi aur na merey rizik meyn kami ho Ye log to khud majboor-oaajiz heyn key apney liye nafa-o-nuqsan aur zindagi-o-mout key malik nahi to Meyn kyun un ki mazammat key khuf sey neyk amal karon ya choron, mujhey apney rab key qahar-o-ghazab sey darna chahiye.

Maal aur dolat ki hirs Maal aur Dolat key hirs sey nijat hasil karney key liye apna is tarah zehin banaiye key maal deney aur rokney key silsiley meyn logon key dil Allah Tabarak wataala hi key qabzey meyn heyn, Meyn jin logon ki khatir Riyakari yani dekhawey ka amal karney ka laga hun woh to khud majboor-e-makhs heyn, rizik deney wali zaat sirf-o-sirf Rab-eKainat ki hey. Jo shaks logon key maal ka lalach rakhta hey woh zaleel-o-ruswa ho jata hey aur agar usey maal milbhi jaiey to deney waley key ihsan taley dabna parta hey, to jab riyakarna amal key sabab maal ka milna bhi yakeni nahi aur zillat-o-ruswai ka andesha bhi pura hey to phir Meyn kyun neyk kamon key zariey logon ko mutasir ker key un sey maal hasil karney ki koshish karon?

Bus Meyn apney Rab he ko razi karney key liye ibadat aur her tarah key neyk kaam kiya karon ga. Aey logo! Allah key liye ikhlas key sath amal karo kyun key Allah woh hi amaal qabool fermata hey jo is key liye ikhlas key sath kiye jatey heyn aur ye na kaho key ye amal Allah key liye aur rishtedari key liye. Sunan Dar Qutni Jald 1 safha 73 Hadis Ikhlas key baghair sawab nahi milta Dawat-e-Islami key ishaati idarey Maktabah-tul-Madinah ki matbua tarjumey waley Pakiza Quran, Kanz-ul-Emaan mai khazain-ul-Irfan safha ta per para 25 Surahush-Shura Aayat number 20 meyn Allah irshad farmata hey:.

Aur jo dunya ki khaiti chahey key makhas dunya kamney key liye nekiyan karey, izzat-o-jah aur shuhrat wah wah key liye, aalam, haji baney, maal ghanimat paney key liye ghazi baney, Aur akhirat meyn us ka kuch hissa nahi kyun key us ney akhirat key liye amal kiye hi nahi. Nur-ul-Irfan Safha Agar tum meyn sey koi shaks kisi esi sakhit chatan mei koi amal karey jis ka na to koi darwaza ho aur na hi roshandan, tab bhi us ka amal zahir ho jaiey ga aur jo hona hey ho ker rahey ga Musand Imam Ahmed bin Hambal Jald 4 Safha57 Hadis Is farman-e-Ali ka Maqsad ye hey key tum Riya ker.

Tum ikhlas sey nekiyan karo, khufiya yani chup ker ibadat karo.

South Africa Mai Naiki Ki Dawat

Allah Taala tumhari nekiyan khud ba-khud logon ko bata dega logon key dil tumhen neyk manney lagey gey. Ye nihayat hi Mujarrib yani aazmaya huwa hey, baiz log khufiya yani chup ker tahjud parhtey heyn log khuwa ma-khuwa unhen tahjud guzar kahney lagtey heyn.

Ye hey is Farman-e-Aali ka zuhoor. Mirat-ul-Munajeh Jald 7 safha Insan kab mukhalis hota hey? Jab Sher-e-Khuwar yani doodh petey bachey ki tarah us ki aadat ho, sher-e-khuwar bachey ki koi taireef karey to usey achi nahi lagti aur mazammat karey to bubri nahi lagti. To jis tarah woh apni taireef-o-mazammat sey be-parwah hota hey isi tarah insane jab apni taireef-o-mazammat ki parwah na karey to mukhalis kaha ja sakta hey Tanbeeh-ul-Mugtareen safha 24 2 Hazrat Zunnon Misri sey kisi ney pucha: Aadmi ko kis tarah mailom ho key woh mukhalis hey?

Jab woh Amaal-e-Saliha yani nekiyon meyn puri koshish sarf ker deney key bawajud is baat ko pasand karey key Meyn muazziz yani izat wala na samjha jaon Aaidas 23 3 Kisi Imaam sey pucha gaya: Mukhalis kon hey? Mukhalis woh hey jo apni nekiyan is tarah chupaiey jis tarah buraiyan chupata hey.

Al-jawazir Jald 1 safha 4 Aik aur Buzrug sey arz ki gaie: Ikhlas ki had kahan tak hey? Ye key tumhen khuwahish hi na rahey key log tumhari taireef Karen. Yaksan ho madah-o-zam mujh pey kar do karam Na khushi ho nag ham Tajdar-e-Haram Wasiael Bukhshish safha Panchwan ilaj Niyyat ki hifazat kijiye Riyakari sey bachney key liye apni niyyat ki hifazat zaruri hey key Aap jo amal karney lagey heyn us ka maqsad kiya hey? Agar dikhawey ki bo paien to furan apni niyyat ki Agar Meyn ney logon ko dikhaney ya sunaney ki khatir koi neki ki to qabool hona to aik taraf raha, jahanum key azab ka haqdar ho jaon ga!

Shetan agar cha lakh rukawat daley magar Riya aur dikhawey ki niyyat sey bachna aur achi niyyat karni hi ho gi. Hazrat Sayyiduna Naeem bin Hammad farmatey heyn: Hamhari peth ka koron ki mar khana hamharey liye achi niyyat karney key muqabaley meyn aasan tar hey. Tanbeeh-ul-Mugtareen safha Niyyat ki tareef Niyyat lugvi tor per dil key pukhta yani pakkey iradey ko kahtey heyn aur sharian ibadat key iradey ko niyyat kaha jata hey Makhuz az Nazhat-ul-Qari Sharah Saheh-ul-Bukhari Jald 1 safha niyyat ki ahamiyyat dil meyn ujager karney key liye saat 7 riwayat mulahiza farmaiye:.

Chal madinah key 7 huroof ki nisbat sey achi niyyat ki fazilat per mabni 7 faramen-e-mustafa 1. Amaal ka daromadar niyyaton per hey aur her shaks key liye wohi hey jis ki woh niyyat karey.

Bukhari Jald 1 safha 6 Hadis 1. Achi niyyat bandey ko jannat meyn dakhil karey gi. Al-Firdus-ul-bima sour-ul-Khitab Jald 4 safha Hadis Allah Akhirat ki niyyat per dunya ata farma deta hey lekin dunya ki niyyat per akhirat ata farmaney sey inkar ker deta hey. Al-Zahd La bin Mubarak safha Hadis Sachi niyyat arsh sey mualliq hey pas jab koi banda sachi niyyat karta hey to arsh hilney lag jata hey, phir us bandey ko bakhsh diya jata hey.

Tareekh-e-Baghdad Jald 12 safha Hadis Jis ney neki ka irada kiya phir usey na kiya to us key liye aik neki likhi jaiey gi. Saheh Muslim safha 79 Hadis Achi achi niyyatun ka ho Khuda jazba ata Bandah mukhlis bana, ker afaw meyri her khata. Chatta ilaj Duran-e-ibadat shetani vasvason sey bachiye Mithe Mithe Islami bhaiyun! Ikhlas qaboliyat ki kunji chabi hey, lihaza jis tarah neyk amal sey pehley dil meyn ikhlas hona zaruri hey isi tarah her neki-o-Ibadat key duran usey qaim rakhna zaruri hey kyun key Shaytan musalsal hamharey dil meyn vasvasey adlney ki koshish meyn laga rahta hey.

Hazrat Sayyiduna Fuzail bin Iyaz farmatey heyn: Jo shaks apney amaal meyn sahir yani jadugar sey ziyadah hoshiyar na hoga Shaytan key jhansey meyn aa ker zaroor riyakari meyn phans jaiey ga. Tanbeeh-ulMughtareen safha Ibadat mey vasvason sey nijat key liye teen chezen zaruri hain Ibadat key duran shetani vasvason sey chutkarey key liye teen chezen zaruri heyn: Maslan kisi ney achi achi niyyat ker key Namaz-e-Tahjud shuru ki, Ab duran-e-Nimaz Shaytan ney dil meyn riyakari ka vasvasa dala key jab logon ko meri tahjud guzari ka pata chaley ga to woh mujh sey buhut mutasir hun gey, Ab is vasvasey sey furi tor per pehchanna key ye Shaytan ki taraf sey hey us Namazi key liye buhut zaruri hey.

Phir usey na pasand bhi janey key Khaliq ki riza key liye kiye janey waley amal sey makhloq ko mutasir karney ki koshish karna ghazab-e-ilahi ko dawat deney key mutaradif hey, phir us vasvasey sey apni tawaju hata ley.

Agar cha ye kaam mukshkil zaroor hey magar na-mumkin nahi, Aghaz meyn ye kam be-had kathin mahsoos hota hey, lekin jab takaluf ker key aik arsey tak is per sabar karey to Allah Taala key Fazul-o-Karam aur Hussin-e-Tufeeq sey ye kaam Asaan ho jata hey, Hamhara Mujassam ka farman-e-mukarram hey: Jab banda alaniya Namaz parhey to bhi achi aur khufiya yani poshida Namaz parhey to bhi achi to Allah Taala fermata hey key ye Mera sacha banda hey.

Sunan Ibn Majah Jald 4 safha Hadis Yani is bandey meyn riyakari nahi hey ye banda mukhlis hey agar Riya kar hota to alaniya Namaz achi tarah parhta khufiya yani tanhai meyn maimoli tarah, jab ye khufiya yani tanhai meyn bhi achi tarah parhta hey to mukhlis hi hey. Mirat-ul-Munajeeh Jald 7 safha Imam siri nimaz mey bhi qawaied-e-tajveed ki riayat karey Mithe Mithe Islami bhaiyun!

Hamhen chahiye key tanhai meyn hun ya islami bhaiyon key darmiyan, donon jaga amal ko yaksan andaz meyn karney ki khub koshish karen.

Maslan jis khushu-o-khuzu sey logon key samney Namaz parhtey heyn wohi andaz akeley meyn bhi qaim rakhen, Imam sahib ko chahiye key jis tarah jahri yani buland awaz wali qiraat ki nimazon meyn qawaied-e-tajveed ki riayat kartey heyn, siri yani aahista qiraat wali nimazon meyn bhi yehi karen. Nez hum jo kaam logon key samney karna pasand nahi kartey tanhai meyn bhi na kiya karen.

Jo kaam logon key samney karna na pasand kartey ho wohi tanhai meyn bhi kiya karo Al-jama-ussagheer lil-siyuti safha Hadis Aathwan ilaj Nekiyan chupaiye Mithe Mithe Islami bhaiyun!

Ye saadat mil jaiey key hum apni nekiyon ko bhi usi tarah chupaien jis tarah apney gunahaun ko chupatey heyn aur bas isi ko kafi samjhen key Allah Taala hamhari nekiyan janta hey. Bilkhusus poshidah neki karney key bad nafs ki khub nigrani ki jaiey kyun key ho sakta hey ye ibadat zahir karney ki hirs nafs key andar josh marey aur woh kuch is tarah phansaney ki tarkeeb karey key apni ye ibadat logon per zahir ker dey key is tarah nekiyan chupaiey rakhney sey jab logon ko terey makaam-o-martabey ka elm hi nahi hoga to woh bey charey teri pervi sey mahroom ho jaien gey, aysay meyn to logon ka muqtada yani peshiva-o-rahnuma kesey baney ga?

Terey zariiey Neki ki Dawat kesey aam ho gi? Khud ko darana chahiye key jo shaks Allah Taala ki ibadat key zariiey is key bandon sey ajr yani badley ka talib hota hey us per Allah Taala ka ghazab nazil hota hey aur ye bhi ho sakta hey key dusrun key samney apna amal zahir karney ki wajah sey woh un key nazdeek to mehboob yani piyara ho jaiey Allah Taala key nazdeek us ka makaam-o-martaba gir jaiey!

To kahen is tarah mera amal bhi zaie na ho jaiey!

Phir nafs ko is tarah samjhaiey key Meyn kis tarah is amal ko logon ki tareef key badley bech don woh to khud ajiz-o-lachar heyn na to woh mujhey rizik dey saktey heyn aur na hi mout-o-hayat key malik heyn.

Poshidah amal afzal hey Poshidah amal key fazaiel per bhi ghor karey jesa key Nabi-e-Pak, Sahib-e-Lolak, Siyahil-Aflak ka farman-e-fazilat nishan hey: Zahiri amal key muqabiley meyn poshidah amal afzal hey. Shuaib-ul-Emaan Jald 5 safha Hadith Amal key izhar ki aik surat Esa shaks key jis ki pervi ki jati ho woh logon ko raghbat dilaney ki niyyat sey esa amal zahir ker sakta hey jab key is izhar meyn Riya ki aamizish na ho.

Is tarah ikhlas key sath amal key izhar sey woh sawa-e-Azeem ka haqdar hey. Chuna chey aik Hadis pak meyn hey: Jab alaniya amal ki pervi ki jaiey to woh zahir kiya janey wala amal chup ker kiye janey waley amal sey afzal hey.

Aajizi ki intaha Apna poshidah amal tahadith-e-naimat ya dusrun ki raghbat key liye zahir karney sey pehley khub achi tarah ghor ker leney ki hajat hey key kahen ye Shaytan ki chaal to nahi! Kahen Meyn riyakari meyn to nahi ja paron ga. Is zimin meyn hamharey Buzrugan-e-Deen. Meyn ney jis qadar amaal zahir ker key kiye heyn, un ko na honey key baraber samajhta hun kyun key jab log dekh rahey hun us waqt ikhlas ka baqi rakhna hum jeson ki qudrat sey bahir hey.

Tanbeeh-ul-Mughtareen safha Kisi zamaney meyn Basrey ki her gaali sey Zikr-e-Ilahi aur tilawat-e-Quran Kareem ki Awazen buland hoti then aur is tarah logon ko zikr-o-azkar ki raghbat milti thi.

Itafakan us zamaney meyn kisi Alam Sahib ney Riya ki Barikiyon key barey meyn aik risala tahreer farmaya: To tamam logon ney buland awaz sey zikr-o-tilawat karna band ker diya. Is per kai logon ney kaha: In Alam sahib ney ye risala na likha hota!

Kimiyaie Saadat Jald 2, safha Ab to kiye huwey amal mey bhi riyakari ki jati hey Hazrat Sayyiduna Faziel bin Iyad farmatey heyn: Hum ney pehley to logon ko is halat meyn paya tha key woh un nekiyon meyn Riya kartey they jo woh kartey they aura b logon ki ye halat hey key woh un baton meyn Riya kartey heyn jo woh nahi kartey.

Tanbeeh-ul-Mughtareen, Safha 65 yani pehley log makhloq ko razi karney key liye neyk kaam kartey they aur ab neyk kaam bhi nahi kartey balkey nekiyon ki surat bana ker is ka yakeen dilaney chahtey heyn key woh neyk kaam kartey heyn pas ye pehley key riyakaron sey bhi bad tar heyn. Nekiyan chup ker karyen aysi hidayat dey Khuda Hum ko poshidah ibadat ki to lazzat dey Khuda. Ye Irshad Farmaya: Achey aur burey musahib ki misal, mushk yani kasturi uthaney waley aur bhathi dhunkiney waley ki tarah hey, Kasturi uthaney wala tumhen tuhfa dey ga ya tum us sey khareedo gey ya tumhen us sey umdah khushbu aaiey gi, jab key bhathi dhunkiney wala ya tumharey kaprey jala dey ga ya tumhen us sey nagawar bu aaiey gi.

Saheh Muslim safha Hadis Changey bandey di suhbat yaro jeveyn dukan attaran Suda bhaveyn mul na layyey hulley aan hazaran Burey bandey di suhbat yaro jeveyn dukan loharan Kaprey bhaveyn kunj kunj bayyey chingan pain hazaran. Yani achey shaks ki suhbat Attar yani Itr-o-firosh ki dukan ki tarah hey key jahan sey aadmi kuch nab hi khareedey magar usey khushbu to aahi jati hey aur burey shaks ki suhbat lohar ki dukan ki misil hey, jahan apney kapron ko jitna bhi samait ker rakhen, chingariyan us tak puhnch hi jati hey.

Suhbat ki furi asarat ki misalen Mithe Mithe Islami bhaiyun! Her suhbat apna asar zaroor rakhti hey, maslan agar Aap ki mulakat kisi aysay islami bhai sey ho, jis ki ankhon meyn apney kisi azeez ki mout ki wajah sey name ho, chehrey per aasar-e-gham khub numayan hun aur lahjey sey udasi jhalak rahi ho to us ki ye halat dekh ker kuch dair key liye Aap bhi ghamghen ho jaien gey. Aur agar Aap ko kisi aysay islami bhai key pas bethney ka itafaq ho jis ka chehra kisi kamiyabi ki wajah sey damak raha ho, labon per muskirahat khail rahi ho aur us ki baton sey musarrat ka izhar ho raha ho to khuwahi na-khuwahi aap bhi kuch dair key liye us ki khushi meyn shareek ho jaien gey.

Achi buri suhbat key asaraat Isi tarah agar koi shaks aysay logon ki suhbat ikhtiyar karey ga jo fikr-e-Akhirat sey yaksar ghafil hun aur gunahaun key irtikab meyn kisi qisim ki jhijhak mahsos na kartey hun to ghalib guman hey key woh bhi buhut Jald unheni ki manand ho jaiey ga aur agar koi Mithe Mithe islami bhaiyon! Her islami bhai ko chahiye key woh apney shahar meyn honey waley Dawat-eIslami key hafta war sunnaton bhara ijtama meyn shirkat karey aur sunnaton ki tarbiyat key Madani Qafilon meyn Ashiqan-e-Rasul key hamrah sunnaton bhara safar karey.

Ashiqan-e-Rasul key hamrah Madani Qafilun meyn musalsal safar karney key natejey meyn fuhush kalami aur fuzool goi ki jaga lab per durood-e-pak ka wird hoga aur zaban tilawat-e-Quran aur Zikr-o-Naat ki aadi ban jaiey gi, Gussey ki jaga narmi, bey sabri ki jaga sabr-o-tahmil, takabbur ki jaga aajizi aur ihtiram-e-Muslim ka jazba miley ga. Dil aur naak key maraz sey nijat Aap ki targheb-o-tahrees key liye aashiqan-e-Rasul ki suhbat ki barkat sey mumlo aik Madani bahar aap ko gosh guzar karta hun chuna chey Murad Abad Yopi, Hind key aik islami bhai ki tahreer ka khulasa hey: Tablegh-e-Quran-o-Sunnat ki Alamgeer Ghair siyasi tahreek, Dawat-e-Islami key mushkibar Madani mahool sey wabastigi sey qabal Meyn gunahaun key samundar meyn gharak tha.

Nimazon sey duri, fashion parasti aur bey-hayaie ki nihosaton meyn jakra huwa honey key sabab meri zindagi key ayyam jo key anmol herey heyn ghaflat ki nazar they. Rohani amraz key ilawah mmain jismani amraz meyn bhi giriftar tha, Chuna chey mujhey Naak ki Hadi barh janey key sath sath dil ki bemari bhi thi, jis ki wajah sey Meyn kafi aziyyat ka shikar rahta tha.

Bil-akhir isiyan ki tareek raat key siyah badal chatey. Na to main in se dunia mangta hon or na in se deen kay mutaliq sawal hi karo ga yahan tak kay Allah tala se ja milon. Hazrat Abu Huraira r. Hazrat Haritha Bin Wahab r. Woh arz karay ga: kiun nahi! Phir Allah farmae ga: kia mainay tairay pass aik azeem paigambar nahi bhaija tha?

Woh arz karay ga: Kiun nahi! Hazrat Abu Masood r. Us waqt ka intizar na kar jab dam halaq main ajae to us waqt wasiyat karay kay falan ko itna day do or falan ko itna likh do, halankay ab to woh az khud hi falan or falan ka ho chuka hoga. Tab hum logo nay samjh lia kay hath ki lambae se murad khairat karna tha, Chunacha Hazrat zainab r.

Unhain sadqa dainay ka bohat shoq tha. Us shakhs nay kaha: Aye mairay mabood! Tareef sirf tairay lia hai, acha main aaj phir sadqa do ga, Chunacha woh apna sadqa lay kar nikla to ab na danista tor par aik zaniya ko day dia, subha kay waqt log phir batain karnay lagay kay guzashta rat aik zaniya ko khairat de gae jis par us shakhs nay kaha: Aye mairay mabood!

Tareef sirf tairay lia hai, maira sadqa aik martaba chor ko mila, phir aik badkar aurat ko, is kay bad aik maadar shakhs ko, Aakhir yah majra kia hai? Mairay walid ko pata chala to unho nay kaha: Allah ki qasam main nay tujhay dainay ka irada nahi kia tha. Hazrat AIsha r. Hazrat Uqba bin Haris r.

Hazrat Ibn-e-Abbas r. Hazrat Asma bint-e-abi bakar r. Hazrat Huzaifa r. Hazrat Umer Farooq r. App nay kaisay farmaya tha? Hazrat Umar r. Main nay kaha: Aye Ameer-ul-momineen! Aap is kay mutaliq koi fikar na karay kiun kay aap kay or is kay darmiyan aik bund shuda darwaza hai, App nay farmaya woh darwaza tora jae ga ya khola jae ga?

Mainay arz kia: Nahi! Hazrat Umer r. Maamla kuch aisa hi hai, Rawiye hadees kahtay hain kay hum darwazay kay mutaliq sawal karnay se daray, is lia hum nay massrooq se kaha tum Hazrat Huzaifa r.

Unho nay farmaya: Han jaisay anay walay kal se pahlay raat ka hona yaqeeni hai, Yah is liay kay mainay Hazrat Umer Farooq r. Hazrat Hakeem bin Hizam r. Hazrat Aisha r. Israr Ahmed. Most Recent. Quran-e-Hakeem aur Hamari Zindagi.

Arabic Grammer. Hafiz Aakif Saeed. Rehmatullah Buttr. Naveed Ahmed. Shujauddin Sheikh.

Nida-e-Khilafat Special Edition in the memory of Dr. Israr Ahmed RA. Quran Majeed aur Humari Zimedarian Sindhi. Bayan ul Quran Hindi Part Quran-e-Hakeem aur Hum.Main us kay pechay gaya or us kay qareeb beth gaya. Unhon ney paharon ko cheer dala, pathar ki chattanen katen, shehron meyn ghumtey rahey, ziyada quwat waley, un ke jism sutoon ki tarah they. Muslim Safha Hadith Hazrat Alama Yahya Bin Sharaf Navavi is Hadith-e-Nabavi ki sharah mey likhtey hain: Surkh onth Ahl-e-Arab ka besh qemat maal samjha jata tha, is liye zarb-u-masal yani kahawat key tor per surkh onthon ka zikr kiya gaya.

Kimiyaie Saadat Jald 2, safha Hazrat Abdullah Bin Umer r. Mirat-ul-Manajeh, Jild 1, Safha Kafan chor ney jab ghaibi awaaz suni..